Skip to main content

Privatnost podataka

Obrada ličnih podataka

REEL CHOCOLATE postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Poštujući Vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti REEL CHOCOLATE Vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem internet stranica i Vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. REEL CHOCOLATE od Vas ne zahteva da ostavite Vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.


Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti: Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke je REEL CHOCOLATE>


Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti: REEL CHOCOLATE prikuplja Vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbina i e-marketing (slanje newsletter-a). REEL CHOCOLATE se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše lične podatke obrađivati savesno i pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe Vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om.


Vaši lični podaci će se obrađivati do prijema obaveštenja da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno do prijema obaveštenja da ne želite da primate poruke, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana REEL CHOCOLATE od Vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, imejl adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.
Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima REEL CHOCOLATE prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke na osnovu ZZPL-a, koji predviđa da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora.


Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da nas obavestite da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke, da budete obavešteni od strane REEL CHOCOLATE o statusu Vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.


Obaveštenje da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke možete da pošaljete u svako doba na adresu: info@prodavnicacokolade.rs


Ukoliko pošaljete obaveštenje da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke REEL CHOCOLATE je dužan da sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.


U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv REEL CHOCOLATE u skladu sa važećim propisima.